Örgütsel Davranış Kongresi Genişletilmiş Özet Yazım Kuralları

1. Genişletilmiş bildiri özetlerinin yazım dili Türkçe’dir.

2. Genişletilmiş özetlerde, çalışmayı kısaca açıklayan kısa özet, çalışmanın neden yapıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan bir giriş kısmı olmalıdır. Giriş kısmından sonraki metin kısmı çalışmanın türüne göre, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma kısmından oluşmalıdır.

3. Kısa özet en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır. “Özet” son yazara ait bilgilerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak sola yaslı, kalın ve ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Kısa özetin hemen alt satırına anahtar kelimeler verilmelidir. Gönderilen bildirilerde en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.

4. Gönderilen bildirilerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

5. Genişletilmiş özetler (kaynakça dahil) 1.500-3.000 kelime arası olmalıdır.

6. Özet kısmından itibaren kullanılacak yazı karakteri Times New Roman (12 punto) olmalıdır. Metin iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığında yazılmış olmalı, paragraflar arasında boşluk “sonra 6 nk” olarak ayarlanmalı ve satır başı girintisi yapılmamalıdır. Kenar payı için 3’er cm. bırakılmalıdır. Bu özellikler, dipnot, kaynakça, alıntı, ek bölümleri kapsayacak biçimde tüm yazı için geçerlidir.

7. Çalışmanın ana başlığı 14 punto, kalın, ortalı ve tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Diğer başlıklar ise 12 punto, sola yaslı, kalın ve kelimelerinin ilk harfleri büyük diğerleri küçük yazılmalıdır. “Özet” ve “Kaynakça” hariç tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. Tüm başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. 

8. Ana başlığın 1 satır altından başlayarak unvan, yazar adı ya da adları ilk harfi büyük, soy isimlerin tamamı büyük harfle ve kalın olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinin hemen altında üniversite ve e-posta adresleri bulunmalıdır. Yazar(lar)a ait bilgiler ortalanmış olarak alt alta yer almalıdır.

9. Araştırmada elde edilen veriler, tablo, grafik ve şekillerle sunulmalıdır. Metin içindeki tüm tablo, grafik ve şekiller sıra numarası ile (Şekil 1, Tablo 1, Grafik 1) kendi içinde numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları üstte, sayfaya ortalanmış, kalın ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo, grafik ve şekillerin varsa kaynakları; tablo, grafik ve şekillerin hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Tablo, grafik ve şekillerin içeriğinin sayfaya sığmaması durumunda, daha küçük puntolar tercih edilebilir. Tablolarda istatistiksel anlamlılık düzeyleri yıldız (*) işaretiyle verilmelidir (p<0.05 için *, p<0.01 için ** ve p<0.001 için ***).

10. Atıflar metinde, parantez içinde (yazar soyadı, yayım yılı) biçiminde verilmelidir  (Örn: Robbins ve Judge, 2007). Doğrudan alıntı olduğu durumlarda, yayım yılı ve (:) işaretinden sonra sayfa numarası verilmelidir (Örn: Koçel, 2010: 556). Atıf yapılan eserin yazar sayısı üç ve üçten fazla ise birinci yazardan sonra “vd.” yazılarak atıf yapılmalıdır (Örn: Reiss vd., 1961).

11. Metin içinde yapılan tüm atıflar kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakça metnin bittiği yerden başlamalıdır. “Kaynakça” sola yaslı, kalın ve ilk harfi büyük bir şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar soyadı sırasına göre kaynakçada gösterilmelidir. İlk satır sola yaslı, sonraki satırlar 1.25 cm sol içeriden başlatılmalıdır. Bunun için Paragraf seçeneğindeki "İlk satır" kısmı "Asılı" olarak değiştirilmeli ve değer olarak “1.25” girilmelidir. Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

12. Metin içi atıflar ve kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda verilmiştir.

      Kitap

Meriç, C. (2009). Bu ülke. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sperry, L. (2004). Assesment of couples and families: contemporary and cutting-edge strategies. New York: Brunner-Routledge.

Tüz, M., & Sabuncuoğlu, Z. (2009). Örgütsel psikoloji. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları

Davison, A. (2006). Türkiye’de sekülerizm ve modernlik. (T. Birkan, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Dergi Makaleleri

Jones, G. R. (1986). Socialization tactics, self-efficacy, and newcomers’ adjustments to organizations. Academy of Managment Journal, 29(2), 262-279.

Matejevic, M., & Jovanovic, D. (2011). The functionality of families with children with special needs from the systemic perspective. Philosophy, Sociology, Psychology and History, 10(1), 57-66.

Van Wingerden, J., Derks, D., & Bakker, A. B. (2017). The impact of personal resources and job crafting interventions on work engagement and performance. Human Resource Management, 56(1), 51-67.

Tez

Kaynak, B. D. (2014). İlişki çatışmalarında duygu ifade biçimleri: yatırım modeli açısından bir inceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.